Salgs og leveringsbetingelser

A/S Jensen Electric, CVR-nr.: DK 59810812 – Med mindre andet følger af udtrykkelig skriftlig aftale med A/S Jensen Electric gælder udelukkende de nedenfor nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle aftaler og leverancer fra A/S Jensen Electric, uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den af køber afgivne ordre eller accept

1. Tilbud

Tilbud er alene bindende inden for den angivne tidsfrist. For varer med tilbudt levering fra lager tages forbehold for mellemsalg.

 

2. Priser – levering.

De anførte priser gælder Ex Works/ab fabrik, ekskl. moms. Der tages forbehold for evt. justering af priserne, som følge af  udsving i valutakurser, primært US-Dollar og Britiske GBP, samt ved ændring i told og afgifter, eller ved prisændringer fra vores leverandører.

 

3. Levering.

Opgivne leveringstider er baseret på vores bedste skøn, ud fra oplysninger fra vores leverandører samt vores egen produktionsplanlægning, afhængig af hvilken vare det drejer sig om. Sælger forpligter sig til at gøre, hvad vi kan for at sikre, at leveringstiden overholdes. I tilfælde af væsentlige forsinkelser, skal køber underrettes. Forsinket levering i sig selv giver ikke køberen ret til annullering af ordren eller at kræve erstatning.

 

4. Forsendelse.

Alle forsendelser finder sted på købers risiko. Med mindre køber selv foranstalter afhentning, vil a/s Jensen Electric for købers regning og risiko foranledige varerne transporteret til købers plads. Den oftest forekommende forsendelsesmetode er pr. pakketransport, f.eks. GLS.

 

5. Salgspant / Ejendomsforbehold.

Alle varer sælges med pantklausul (salgspant) for sikkerhed indtil varen er betalt fuldt ud. – Køberen skal derfor behandle de leverede varer i overensstemmelse med dette forhold.

 

6. Montering.

Installation, idriftsættelse, uddannelse og lignende ekstra ydelser er ikke inkluderet i prisen.

 

7. Betaling.

Betaling skal senest ske iht. de på ordrebekræftelse og faktura anførte betalingsterminer. Forsinket betaling kan tillægges morarenter med pt. 1% pr. påbegyndt måned. – Eventuelle rykkerskrivelser tillægges et gebyr på kr.100,-.

 

8. Evt. Reklamation.

Fremsendte varer skal af køber kontrolleres umiddelbart ved modtagelsen, og eventuelle mangler eller beskadigede varer skal meddeles sælger umiddelbart og senest 3 dage efter modtagelsen. Ved undladelse heraf kan evt. reklamation ikke forventes accepteret. – Kan en fejl eller mangel først opdages efter montering og test, skal klage indgives straks efter manglen er opdaget. Reklamationer kan maksimalt indgives senest 12 måneder fra levering. Sælgeren kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle mangler som opdages eller meddeles efter udløbet af ovennævnte frister.

 

9. Garanti og ansvar.

Sælgeren forpligter sig til at levere et fejlfrit, funktionelt produkt, i overensstemmelse med gældende tekniske specifikationer. Sælgers ansvar er begrænset til fejl, der skyldes fabrikations- og materialefejl. I tilfælde af reklamations-berettigede mangler, er sælgers ansvar begrænset til at foretage gratis reparation eller ombytning af defekte dele på sælgers eget værksted inden for normal arbejdstid, eller ved videresendelse for udbedring hos producenten, hvis en sådan findes. Forsendelse til og fra sælger sker for købers regning og risiko. Såfremt køber ønsker sælgers

assistance på installations- stedet kan sælger undtagelsesvis tilbyde dette mod fakturering af forbrugt tid samt dækning af eventuelle rejseudgifter, baseret på sælgers gældende satser.

Købers mulighed for krav om garantiudbedring bortfalder, hvis varen er fejltilsluttet eller der er lavet modifikationer i den leverede vare. Det samme gælder, hvis skaden skyldes misbrug eller forkert håndtering, forkert vedligeholdelse, eller hvis betalingsbetingelserne ikke er opfyldt. Udover hvad angivet i nærværende salgs- og leveringsbetingelser, fraskriver sælger sig ethvert ansvar i forbindelse med eventuelle fejl eller mangler ved produktet, herunder skade eller tab som direkte eller indirekte kan være forårsaget som følge af fejl eller mangler ved varen og eventuelle andre følgeskader.

 

10. Produkt- og Erhvervsansvar.

Sælger har tegnet produkt- og Erhvervsansvarsforsikring i anerkendt forsikringsselskab.

 

11. Reparation / service.

Sælger tilbyder reparationer efter udløbet af garantiperioden, mod betaling af forbrugt tid og materialer, eller til fast pris ved forudgående tilbud. Forsendelse til og fra sælgers adresse sker for købers regning og risiko.

 

12. Annullering.

Afgivne ordrer anses som bindende for køber, og kan kun ændres eller opsiges med sælgers skriftlige samtykke. For specielt fremstillede produkter, eller produkter specielt bestilt hjem fra en af vore samarbejdende leverandører, er annullering som udgangspunkt ikke mulig.

 

13. Retur varer.

Returnering af leverede produkter kan kun ske med sælgers forudgående samtykke, og sker for købers regning og risiko.

Følgende betingelser gælder for håndtering af returvarer:

  • Varer som returneres pga. f.eks. fejlekspedering eller fabrikationsfejl krediteres eller ombyttes med korrekt vare.

  • Ved returnering af standard lagervare i uåbnet originalemballage beregnes et håndterings- og returgebyr på  minimum 30% af varens nettopris på købstidspunktet.

  • Returvarer godkendes alene, efter forudgående meddelelse til Jensen Electric, som oplyser Returnummer.

  • Returvarer, hvor returnummer ikke oplyses, kan ikke umiddelbart behandles.

  • Returnering af varer hjemtaget eller fremstillet specielt til køber, som ikke falder ind under punkt. 1, vil ikke blive krediteret.

  • Forsendelses- og emballageomkostninger krediteres ikke.

 

14. Forbehold for ændringer i dokumentation.

A/S Jensen Electric forbeholder os ret til, uden varsel, at foretage ændringer af tekniske data i vores datablade.

 

15. Undtagelser.

Disse generelle betingelser gælder i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale køber og sælger imellem.

 

16. Priser.

Oplyste priser er vejledende, og kan ændres uden varsel, f.eks. som følge af udefra kommende påvirkninger. – Tilbudte priser er gældende i 30 dage, med mindre andet fremgår af tilbud